Skip to Content

Usein kysyttyä ansiopäivärahasta

Lähde: Työttömyyskassojen Yhteisjärjestö ry

Olen jäämässä työttömäksi. Mitä teen?

Ilmoittaudu viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi työttömäksi työnhakijaksi TE-toimistoon. Voit tehdä ilmoittautumisen TE-toimiston sähköisessä palvelussa.

Toimita kassalle ansiopäivärahahakemus, kun olet ollut kaksi viikkoa työttömänä. Hakemuksen voit täyttää eAsioinnissamme tai lähettää postitse.  Toimita kassalle hakemuksesi liitteenä kopio työsopimuksestasi, työtodistuksestasi sekä palkkatodistus vähintään 26 viikolta. Lisäksi, jos sinut on irtisanottu, toimita kassalle hakemuksesi liitteenä irtisanomisilmoitus.

Ensimmäisen päivärahahakemuksen käsittely voi kestää useita viikkoja hakemuksen saapumisesta työttömyyskassaan. Nopeutat asiasi käsittelyä toimittamalla heti kaikki tarvittavat liitteet ja käyttämällä eAsiointia.

 

Mitä liitteitä ensimmäiseen ansiopäivärahahakemukseen tarvitaan?

Ansiopäivärahahakemuksen liitteiden tarve riippuu tilanteestasi. Jos haet ansiopäivärahaa ensimmäistä kertaa, toimita kassalle hakemuksesi liitteenä kopio työsopimuksestasi sekä palkkatodistus vähintään 26 työttömyyttä edeltävältä viikolta. Palkkatodistuksessa tulee eritellä lomarahat, lomakorvaukset, mahdollisesti maksetut tulospalkkiot sekä palkattomat poissaolot sekä niiden ajankohdat ja syyt.

Lisäksi (tilanteestasi riippuen) hakemuksen liitteeksi voidaan tarvita:

 • Viikkotuntiselvitys, jos olet tehnyt osa-aikatyötä tai sinulla on ollut samanaikaisesti useita työnantajia
 • Kopio irtisanomis- tai lomautusilmoituksesta sekä mahdollisesta työsuhteen päättyessä tehdystä sopimuksesta
 • Kopio kirjallisesta työsopimuksesta. Jos olet tehnyt suullisen työsopimuksen voit toimittaa selvityksen työsuhteen keskeisistä ehdoista.
 • Kopio työtodistuksesta
 • Jos saat esim. eläkettä, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa, kotihoidontukea tai muuta etuutta, liitä hakemuksen mukaan kopio päätöksestä ja viimeisimmästä maksuilmoituksesta.
 • Erillinen selvitys, jos haet lapsikorotusta avio- tai avopuolisosi lapsista
 • Palkkalaskelma osa-aikatyön palkasta tai muista tuloista; palkanmaksupäivän tulee olla selkeästi näkyvissä
 • Sivutoimisen yrittäjän on toimitettava kopio viimeisen vahvistetun verotuksen verotuspäätöksestä tai aloittavan yrityksen ollessa kyseessä kuukausittainen tuloslaskelma.
 • Todistus opiskelusta (esim. tutkintotodistus ja opintorekisteriote), mikäli olet opiskellut työssäoloehtoon kuuluvan työn aikana tai sen jälkeen
 • Kopio tekijänoikeuskorvaustilityksestä (esim. Kopiosto, Teosto ja Gramex)

Hakemukset -välilehdeltä kohdasta hakemuksen liitteet voi lähettää kassalle kerralla maksimissaan 10 kappaletta liitteitä, joiden yhteiskoko voi olla maksimissaan 10 Mt. Liitteiden tulee olla PDF-, JPG-, JPEG-, TIFF-, PNG- tai GIF-muodoissa.

Tarkista liitteidesi tiedostotyypit ja yhteiskoko. Jos koko on yli 10 MT, lähetä liitteet kahdessa osassa (esim. ensin 5 liitettä ja sitten toiset 5 liitettä).  ”Hakemuksen liitteet” -lomakkeen voi lähettää niin monta kertaa, että kaikki liitteet on toimitettu kassalle.

 

Miksi minua pyydettiin toimittamaan työttömyyskassalle verotuspäätös?

Työttömyyskassa tarvitsee viimeisimmän verotuspäätöksen silloin, kun sinulla on tai on ollut sivutoimista yritystoimintaa.  Ansiopäivärahan sovittelussa huomioidaan verotuspäätöksessä mahdollisesti näkyvä elinkeinotoiminnasta saatu ansiotulo.

 

Mikä on omavastuuaika ja milloin se asetetaan?

Omavastuuaika on viisi arkipäivää, jos olet kokonaan työtön. Omavastuuaikaan voidaan huomioida enintään viisi päivää kalenteriviikossa (ma-pe). Omavastuuaikaa ei voida ottaa taloudellisen edun jaksottamisen tai karenssin ajalta.

Omavastuuajan tulee täyttyä kahdeksan peräkkäisen kalenteriviikon aikana. Jos olet osa-aikatyössä, omavastuuajan kertymiseen voi kulua useampi viikko, koska omavastuuaika lasketaan tunneissa.

Omavastuupäiviksi voidaan lukea aika, jolloin työnhaku on voimassa työ- ja elinkeinotoimistossa.

Omavastuuaika asetetaan työttömyyden alkaessa sekä silloin kun henkilö täyttää uudelleen työssäoloehdon. Jos henkilö täyttää työssäoloehdon uudelleen, ei uutta omavastuuaikaa kuitenkaan aseteta, jos omavastuuaika on jo vuoden sisällä kerran asetettu.

Huom! Väliaikaisen lakimuutoksen johdosta päivärahaa maksetaan työttömyyden alusta alkaen ilman viiden päivän korvauksetonta omavastuuaikaa. Muutos koskee niitä henkilöitä, joiden omavastuuaika alkaa 16.3.-31.12.2020.

Omavastuuaika sekoitetaan usein Te-toimiston määräämään karenssiin. Karenssista löydät lisätietoa  Te- palvelujen nettisivuilta.

 

Olen toimittanut ensimmäisen hakemuksen työttömyyskassalle, mutta en ole saanut vielä päätöstä. Kuinka täytän jatkohakemuksen?

Voit toimittaa kassalle jatkohakemuksen, vaikka ensimmäistä ansiopäivärahahakemustasi ei ole vielä käsitelty. Voit toimittaa jatkohakemuksen eAsioinnissamme kohdasta ”Hae ansiopäivärahaa”.

 

Miksi ansiopäivärahastani on tehty 25 % ennakonpidätys?

Kassa saa verokorttitiedot suorasiirtona verottajalta. Palkkaa varten tarkoitettua ennakonpidätysprosenttia korotetaan niin, että ansiopäivärahasta suoritettava ennakonpidätys on vähintään 25 %. Voit halutessasi hankkia muutosverokortin etuutta varten, jolloin ennakonpidätys toimitetaan muutosverokorttisi prosenteilla ilman korotuksia.

 

Olen aloittanut osa-aikatyön ja haluaisin hakea soviteltua päivärahaa. Kuinka minun tulee toimia?

Voit hakea soviteltua päivärahaa täyttämällä eAsioinnissamme ”jatkohakemus muutettava” -lomakkeen palkanmaksujaksosi mukaisesti. Merkitse hakemukseesi tekemäsi työpäivät ja työtunnit. Lisäksi toimita kassalle kopio työsopimuksestasi ja hakujaksoasi koskeva palkkalaskelma HUOM. 1.4.2019 lukien hakujakson aikana maksetut palkat. Jos sinut on lomautettu lyhennetylle työviikolle, mahdolliset tulot huomioidaan kuitenkin edelleen ansainta-ajankohdan mukaan.

 

Teen osa-aikatyötä. Voinko saada kassalta soviteltua päivärahaa?

Soviteltua päivärahaa voidaan maksaa, jos olet työttömänä työnhakijana TE-toimistossa ja täytät sovitellun päivärahan myöntämisen edellytykset:

 • teet osa-aikaista työtä työnantajasi aloitteesta
 • päivittäistä tai viikoittaista työaikaasi on lyhennetty lomautuksen johdosta tai jonka työnteko on estynyt toisten työntekijöiden työtaistelutoimenpiteen takia, jolla ei ole riippuvuussuhdetta työehtoihisi tai työoloihisi
 • olet vastaanottanut enintään kaksi viikkoa (14 kalenteripv) kestävän kokoaikatyön
 • työllistyt yhdenjaksoisesti päätoimisesti enintään kaksi viikkoa yrittäjänä tai omassa työssä tai
 • saat tuloa lain tarkoittamasta sivutoimisesta yritystoiminnasta tai omasta työstä
 • saat tekijänoikeuskorvausta (esim. Kopiosto, Teosto ja Gramex)

Työttömyyskassa voi maksaa sinulle päivärahaa, jos työaikasi on enintään 80 % kokoaikaisen työntekijän työajasta.  Työaikaa tarkastellaan lyhennetyssä työviikossa ja työpäivässä (sekä lakkotilanteessa) kalenteriviikoittain. Muissa tapauksissa työaikaa tarkastellaan joko neljän kalenteriviikon tai kuukauden jaksoissa. HUOM. 1.4.2019 lukien työaikaa tarkastellaan palkanmaksupäivien mukaisilla hakujaksoilla eli palkkalaskelmassa näkyvät maksetut työtunnit huomioidaan kyseisellä hakujaksolla.

 

Miten osa-aikatyöt vaikuttavat päivärahaani?

Sovitellussa päivärahassa työtulosi vaikuttavat päivärahan suuruuteen niin, että täydestä päivärahasta vähennetään ansaitsemiasi tuloja. Ansiopäiväraha maksetaan kuitenkin täytenä, jos tulosi ovat alle suojaosan. Suojaosa on 300 euroa kuukauden ja 279 euroa neljän kalenteriviikon sovittelujaksolla. Suojaosan ylittävistä tuloista 50 % vähennetään ansiopäivärahasta.

Esimerkki:

A hakee soviteltua päivärahaa kalenterikuukauden hakujaksoissa. A:lle on maksettu hakujaksollaan 1000 euroa (brutto).  Tuloista huomioidaan 50 % suojaosan ylittävältä osalta.

A:n päivärahasta vähennettävä tulo on (1000 e – 300 e) /2 = 350 e.  

Huom! Ansiopäivärahan suojaosa työtuloille on väliaikaisesti 500 euroa kuukaudessa. Koskee 1.6.2020-31.3.2021 alkavia hakujaksoja.

Kuinka osa-aikatyö vaikuttaa enimmäisaikani kertymiseen?

Soviteltu päiväraha kerryttää ansiopäivärahan enimmäisaikaa (500/400/300 päivää) suhteessa maksettuun määrään. Kerryttävien päivien määrä lasketaan niin, että hakijalle hakujaksolta maksetun etuuden määrä jaetaan hakijan täysimääräisellä päivärahalla. Näin saadaan enimmäismäärää kerryttävien päivien määrä hakujaksolla. Pyöristys tehdään aina alaspäin.

Esimerkki:

X:lle maksetaan kalenterikuukauden hakujakson ajalta soviteltua päivärahaa yhteensä 750 euroa. X:n täysimääräinen päiväraha on 50 euroa päivässä. 

Päivärahalaskuria kerryttävien päivien määrä on 750,00 e /50 e = 15 eli kyseisellä hakujaksolla enimmäisaika kuluu 15 päivää.

 

Teen osa-aikatyötä. Miksi minun tulee toimittaa viikkotuntiselvitys (työssäolopäiväkirja) työttömyyskassalle?

Kassa tarvitsee viikkotuntiselvityksen lakisääteisen työssäoloehdon täyttymisen tutkimista ja lakisääteisen työssäoloseurantarekisterin aukotonta täyttämistä varten. Viikkotuntiselvityksen avulla työtunnit kohdistetaan niille viikoille, kun työtä on tehty. Ilman työtuntien kohdistusta voisi lopputuloksena olla, että sinulle maksettaisiin liian pientä päivärahaa.

 

Teen osa-aikatyötä. Milloin työssäoloehtoni täyttyy? Määritelläänkö päivärahani uudelleen, kun työssäoloehtoni täyttyy?

Työssäoloehto täyttyy, kun olet tehnyt työtä vähintään 18 tuntia viikossa 26 viikon ajan. Palkan täytyy olla työehtosopimuksen mukainen.

Ansiopäivärahan tasoa ei määritellä uudelleen eikä enimmäisaikalaskuria nollata, jos työssäoloehto täytyy alle vuoden kuluessa edellisen enimmäisajan alkamisesta.

Ansiopäivärahan määrä lasketaan uudelleen ja enimmäisaikalaskuri nollataan, jos edellisestä päivärahan enimmäisajan alkamisesta on yli vuosi. Lisäksi hakijalle asetetaan omavastuuaika. Ansiopäivärahan uusi taso määritellään työssäoloehdon uudelleen täyttävien viikkojen palkoista.

Back to top