Skip to Content

Usein kysyttyä aktiivimallista

Ansiopäivärahaa ei leikata aktiivimallin perusteella enää 1.1.2020 tai sen jälkeen maksettavilta työttömyyspäiviltä. Jos työttömyyspäivät ajoittuvat joulukuulle, mutta tulevat maksuun tammikuussa, aktiivimalli voi vielä vaikuttaa etuuden määrään. Jos ansiopäivärahan tasoa on alennettu aktiivimallin vuoksi, palautuu ansiopäivärahan taso normaaliksi 1.1.2020 alkaen.

 

Milloin aktiivisuuden seuranta alkaa?

Ansiopäivärahan hakijoiden aktiivisuutta aloitetaan seuraamaan 1.1.2018 alkaen, jos hakija on silloin päivärahan saajana. Muussa tapauksessa aktiivisuuden seuranta alkaa siitä päivästä, jolloin ansiopäivärahan maksaminen alkaa.

 

Koskeeko aktiivimalli kaikkia ansiopäivärahan saajia?

Pääsääntöisesti aktiivisuutta seurataan kaikilta hakijoilta, jotka saavat kassasta ansiopäivärahaa. Aktiivimalli koskee myös lisäpäivillä olijoita ja 58 vuotta täyttäneitä hakijoita.

Poikkeuksen muodostavat hakijat, jotka ovat hakeneet työkyvyttömyyseläkettä ja odottavat päätöstä, saavat etuutta työkyvyttömyyden tai vamman perustella, toimivat perhe- tai omaishoitajina tai saavat yhtäjaksoisesti kokoaikaisen lomautuksen tai lyhennetyn työviikon perusteella ansiopäivärahaa alle 65 päivää.  Näiltä hakijoilta aktiivisuutta ei seurata.

 

Millä ehdoilla täytän aktiivisuusedellytyksen?

Aktiivisuusedellytys täyttyy, jos hakija 65 maksupäivän aikana

  • on työssä yhteensä yhden palkansaajan työssäoloehtoviikon verran eli 18 tuntia (työaikajärjestelyiltään epätavallisilla aloilla riittää vähäisempi työskentely, esim. opetusala)
  • ansaitsee yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta (2019: 245,64 euroa)
  • on yhteensä viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa,
  • on viisi päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavassa rekrytointia tukevassa toiminnassa, jonka ajalta maksetaan työttömyysetuutta,
  • aloitat lyhytkestoiset opinnot työttömyysetuudella (1.1.2019 alkaen),
  • opiskelet sivutoimisesti (1.1.2019 alkaen voidaan huomioida enintään 6 kuukaudelta aktiivisuusedellytykseen) tai
  • osallistut vähintään viisi päivää kunnan, ammattiliiton tai julkista rahoitusta saavan järjestön järjestämään työllistymistä tukevaan toimintaan, kun aktiivisuuden tarkastelujaksosi alkaa 1.4.2019 tai sen jälkeen.

Aktiivisuutta ei voi osoittaa yhdistelemällä aktiivisuuden osoittamisen tapoja vaan aktiivisuusedellytyksen tulee täyttyä yhdellä yllä mainituista tavoista. Näin ollen aktiivisuus täyttyy esimerkiksi joko työskentelemällä 18 tuntia tarkastelujakson aikana tai olemalla viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa.

 

Mitä 65 maksupäivän tarkastelujaksolla tarkoitetaan?

65 maksupäivän tarkastelujaksolla tarkoitetaan aikaa, jolloin hakijan tulee täyttää aktiivisuusedellytys 65 maksupäivän tarkastelujaksoissa. 65 maksupäivän tarkastelujaksoon lasketaan ne päivät, joilta maksetaan ansiopäivärahaa (enintään viisi päivää viikossa). Sillä, maksetaanko päiväraha soviteltuna tai vähennettynä, ei ole merkitystä.

 

Millainen työllistymistä edistävä palvelu täyttää aktiivisuusedellytyksen?

Aktiivisuusedellytys täyttyy, kun osallistut TE-toimiston järjestämään työllistymistä edistävään palveluun vähintään viiden (5) päivän ajan. Työllistämistä edistäviä palveluita ovat omaehtoinen opiskelu, työvoimakoulutus, työnhaku- ja uravalmennus, työ- ja koulutuskokeilu sekä kuntouttava työtoiminta. Näihin palveluihin hakeudutaan TE-toimiston kautta.

Aktiivisuusedellytys voi täyttyä myös muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa. Tällöin kyse voi olla palvelusta, jonka työviranomainen on hankkinut ostopalveluna. Palvelun tulisi käytännössä olla esim. asiantuntija-arviointeja (poissulkien työkyvyn arviointi), ammatinvalinta- tai uraohjausta tai työhön valmennusta.

Kassa arvioi tapauskohtaisesti, täyttääkö ostopalveluna hankittu työllistymispalvelu aktiivisuusedellytyksen. Jos osallistut ostopalveluun, toimita kassalle hakemuksesi liitteenä ostopalvelun järjestäjän todistus palveluun osallistumisesta sekä koulutuksen sisällöstä.

 

Millainen toiminta ei kerrytä aktiivisuutta?

Aktiivisuuttasi ei kerrytä:

–  osallistuminen ammattiliiton järjestämään palveluun, jollei TE-toimisto ole tilannut palvelua ammattiliitolta

–  vapaaehtoistyö

–  osallistuminen TE-toimiston määräaikaishaastatteluun

–  työpaikkojen hakeminen ja/tai osallistuminen työpaikkahaastatteluihin

–  työllistymissuunnitelman tekeminen TE-toimistolle

 

Lista ei ole tyhjentävä. Kassa tutkii aktiivisuusedellytyksen täyttymisen tapauskohtaisesti.

 

Työssäoloehtoni täyttyi kesken 65 maksupäivän tarkastelujakson. Miten tämä vaikuttaa aktiivisuuteni seurantaan?

65 maksupäivän tarkastelujakso alkaa alusta ja päiväraha maksetaan alentamattomana, kun olet täyttänyt työssäoloehdon uudelleen.

 

Miten sairauspäiväraha vaikuttaa aktiivisuusedellytyksen tarkastelujaksoon?

Kelan sairauspäiväraha on ansiopäivärahaan nähden ensisijainen etuus eikä sairaspäivärahan ajalta makseta työttömyysetuutta. Aktiivisuusvaatimus koskee henkilöitä, joille maksetaan ansiopäivärahaa.

Sinä aikana, kun saat Kelalta sairauspäivärahaa, et ole aktiivisuuden seurannan piirissä. Mahdollisesti kesken jäänyt aktiivisuuden tarkastelujaksosi (65 maksupäivää) jatkuu sairaspäivärahan päätyttyä.

 

Lisää vastauksia aktiivimallia koskeviin kysymyksiin löydät Sosiaali- ja terveysministeriön sivuilta.

Back to top