Skip to Content

Erityisalojen Toimihenkilöiden Työttömyyskassa

HAE ETUUTTA

Näin haet ansiopäivärahaa

1.Ilmoittaudu työnhakijaksi  viimeistään ensimmäisenä työttömyyspäivänäsi TE-toimiston verkkopalvelussa tai henkilökohtaisesti asuinpaikkakuntasi työ- ja elinkeinotoimistossa, vaikka sinulla ei olisikaan heti oikeutta työttömyysetuuteen.

 • Ansiopäivärahan saaminen edellyttää aina, että olet koko työttömyyden ajan työnhakijana työ- ja elinkeinotoimistossa siitä riippumatta, oletko kokonaan työtön, lomautettu vai teetkö osa-aikatyötä. Sinun tulee myös myöhemmin muistaa aina uusia työnhakusi niiden ohjeiden mukaan, jotka työvoimaviranomaiset sinulle antavat.
 • Ansiopäivärahan saaminen edellyttää, että haet kokoaikatyötä.

2. Hae työttömyyspäivärahaa työttömyyskassasta viimeistään kolmen kuukauden sisällä työttömyyden alkamisesta.

 • Työttömyyspäivärahahakemus täytetään joko neljän viikon (ma-su) jaksoissa tai kalenterikuukausittain. Ensimmäisen hakemuksen voit lähettää jo kahden viikon jaksolta. Jos teet hakujaksolla osa-aikatyötä, jossa on kuukausipalkka, hae päivärahaa kalenterikuukaudelta.
 • Täytä hakemus eAsioinnissa. Muista toimittaa myös tarvittavat liitteet.  Voit toimittaa hakemuksen myös paperisena. Hakemuslomakkeen löydät Lomakkeet-sivuilta.
 • Muista hakea ansiopäivärahaa viimeistään kolmen kuukauden kuluessa ensimmäisestä työttömyyspäivästä.
 • Jatkohakemus kannattaa lähettää aina heti hakujakson päätyttyä, vaikka et olisi saanut päätöstä edellisestä hakemuksestasi. Jatkohakemuksen voit toimittaa eAsioinnin kautta ensimmäisen hakemuksesi käsittelyn ollessa kesken täyttämällä ”ansiopäivärahahakemus”-lomakkeen jatkohakemuksen ajalta. ”Jatkohakemus”-lomakkeen voit täyttää, kun olet saanut päätöksen ensimmäisestä hakemuksestasi.
 • Muista ilmoittaa kaikista muutoksista erikseen työttömyyskassalle ja TE-toimistolle. Muutosten ilmoittamatta jättäminen saattaa johtaa takaisinperintätoimenpiteisiin ja hallinnollisiin tai rikosoikeudellisiin seuraamuksiin.

Näin haet soviteltua päivärahaa:

 • Hae päivärahaa palkanmaksukautesi mukaisesti joko kalenterikuukauden tai neljän kalenteriviikon hakujaksoissa täyttämällä eAsioinnissa ”jatkohakemus muutettava” -lomake.
 • Merkitse hakemukseesi tekemäsi työpäivät ja työtunnit jokaisen työpäivän kohdalle. Hakemukseen merkittyjen työtuntien tulee vastata kyseisen jakson palkkalaskelmaan merkittyjä työtunteja.
 • Toimita kassalle hakemuksesi liitteenä palkkalaskelma, jos hakujakson aikana on maksettu palkkaa. Palkkalaskelmassa tulee näkyä palkanmaksupäivä. Ilman palkkatietoja hakemusta ei voida käsitellä. Hakemukseen on liitettävä myös kopio työsopimuksesta silloin, kun osa-aikainen tai keikkaluonteinen työ alkaa. Jos hakujakson aikana tehdyistä töistä maksetaan palkka myöhemmin, ilmoita palkanmaksaja ja  palkanmaksupäivä.
 • Jos sinulla on hakujaksosi aikana kaksi tai useampia työnantajia, toimita kassalle hakemuksesi liitteenä viikkotuntiselvitys.
 • Pidä työnhakusi voimassa TE-toimistossa myös soviteltua päivärahaa haettaessa osa-aikatyön ja enintään kaksi viikkoa kestävän kokoaikatyön aikana.

Hakemuksen liitteet

Liitä hakemukseesi (tilanteestasi riippuen) tarvittavat liitteet:

 • Palkkatodistus työnantajalta vähintään 26 työssäoloviikolta välittömästi ennen työttömyyttä. Todistuksessa tulee olla eriteltynä lomaraha, lomakorvaus ja muut mahdolliset korvaukset (kuten esimerkiksi ns. ”kultainen kädenpuristus”, palkkiot yms.) sekä palkattomat jaksot.
 • Mikäli työsi on ollut osa-aikaista ja työtuntien määrä vaihdellut viikoittain, tulee kassalle toimittaa palkkalaskelmien lisäksi kalenteriviikkokohtainen työaikaselvitys tuntipalkkatietoineen.
 • Kopio irtisanomis- tai lomautusilmoituksesta sekä mahdollisesta työsuhteen päättyessä tehdystä sopimuksesta
 • Kopio työsopimuksesta. Jos olet tehnyt suullisen työsopimuksen, voit toimittaa selvityksen työsuhteen keskeisistä ehdoista
 • Kopio työtodistuksesta
 • Jos saat esim. eläkettä, äitiys-, isyys- tai vanhempainrahaa, kotihoidontukea tai muuta etuutta, liitä hakemuksen mukaan kopio päätöksestä ja viimeisimmästä maksuilmoituksesta.
 • Erillinen selvitys, jos haet lapsikorotusta avio- tai avopuolisosi lapsista
 • Palkkatodistus osa-aikatyön palkasta tai muista tuloista; palkanmaksupäivän tulee olla selkeästi näkyvissä
 • Sivutoimisen yrittäjän on toimitettava kopio viimeisen vahvistetun verotuksen verotuspäätöksestä tai aloittavan yrityksen ollessa kyseessä kuukausittainen tuloslaskelma.
 • Todistus opiskelusta (esim. tutkintotodistus ja opintorekisteriote), mikäli olet opiskellut työssäoloehtoon kuuluvan työn aikana tai sen jälkeen

 

Back to top