Skip to Content

Erityisalojen Toimihenkilöiden Työttömyyskassa

HAE ETUUTTA

Aktiivimalli

Ansiopäivärahan saajien aktiivisuutta seurataan 1.1.2018 alkaen. Aktiivimalli tarkoittaa sitä, että ansiopäivärahan hakijan on täytettävä aktiivisuusedellytys, jotta etuus maksetaan täysimääräisenä. Hakija voi osoittaa aktiivisuutensa työssäolon, yritystoiminnan harjoittamisen tai työllistymistä edistävään palveluun osallistumisen kautta. Aktiivisuutta tarkastellaan 65 maksupäivän jaksoissa. Jos hakija ei ole ollut aktiivinen, ansiopäivärahan tasoa alennetaan 4,65 %.

Esimerkki: Jos olet saanut ansiopäivärahaa 1.1.2018 ja saat sitä katkotta, ensimmäinen tarkastelujaksosi on 1.1.2018-31.3.2018 (65 maksupäivää).

Aktiivisuuden seuranta koskee kaikkia hakijoita, joilla ei ole poissulkutilannetta (ks. alla poikkeukset aktiivisuuden seurannassa). Näin ollen aktiivisuutta seurataan myös hakijoilta, joilla on oikeus lisäpäiviin.

Aktiivisuusedellytyksen täyttyminen

Aktiivisuusedellytys täyttyy, jos hakija 65 maksupäivän aikana

 • on työssä yhteensä yhden palkansaajan työssäoloehtoviikon verran eli 18 tuntia (työaikajärjestelyiltään epätavallisilla aloilla riittää vähäisempi työskentely, esim. opetusala)
 • ansaitsee yritystoiminnassa yhteensä vähintään 23 prosenttia yrittäjän työssäoloehtoon vaaditusta kuukausiansiosta (2019: 245,64 euroa)
 • on yhteensä viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa,
 • on viisi päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavassa rekrytointia tukevassa toiminnassa, jonka ajalta maksetaan työttömyysetuutta,
 • aloitat lyhytkestoiset opinnot työttömyysetuudella (1.1.2019 alkaen) tai
 • opiskelet sivutoimisesti (1.1.2019 alkaen voidaan huomioida enintään 6 kuukaudelta aktiivisuusedellytykseen).

Aktiivisuutta ei voi osoittaa yhdistelemällä aktiivisuuden osoittamisen tapoja vaan aktiivisuusedellytyksen tulee täyttyä yhdellä yllämainituista tavoista. Näin ollen aktiivisuus täyttyy esimerkiksi joko työskentelemällä 18 tuntia tarkastelujakson aikana tai olemalla viisi päivää työllistymistä edistävässä palvelussa.

Pääsääntöisesti aktiivisuutta kerryttää työsuhteessa tosiasiallisesti tehty työ. Kuitenkin esim. osa-aikatyön palkallinen vuosiloma-aika tai palkallinen sairauspoissaolo kerryttävät aktiivisuutta, jos henkilö saa soviteltua ansiopäivärahaa.

Jos yritystulon ansainta-aikaa ei voida osoittaa, katsotaan yritystoiminnan tulo ansaituksi sen maksupäivän mukaisessa jaksossa. Jos ansiopäiväraha maksetaan soviteltuna viimeisimmän vahvistetun verotuspäätöksen perusteella, samaa keskimääräistä kuukausiansiota käytetään aktiivisuuden seurannassa.

Työllistymistä edistävissä palveluissa aktiivisuutta kertyy palvelun keston ajalta. Luvattomien poissaolojen ajalta ansiopäivärahaa ei makseta eikä siten aktiivisuuttakaan kerry. Luvattomat poissaolopäivät eivät myöskään kerrytä 65 maksupäivän jaksoa.

Työllistymistä edistävien palveluiden lisäksi ansiopäivärahan saaja voi osoittaa aktiivisuutensa olemalla viisi päivää muussa työvoimaviranomaisen järjestämässä työllistymisedellytyksiä parantavassa palvelussa tai toiminnassa tai olemalla viisi päivää muussa työpaikalla tai työllistymiseen liittyen toteutettavassa rekrytointia tukevassa toiminnassa, jonka ajalta henkilölle maksetaan työttömyysetuutta. Näitä palveluita voivat olla esim. ammatinvalinta- ja uraohjaus, työhönvalmennus sekä rekrytointikokeilu. Tällaisen palvelun tulee olla työvoimaviranomaisen järjestämää. Näistä palveluista TE-toimisto ei anna lausuntoa eli hakijan tulee toimittaa selvitykset työttömyyskassalle itse.

Poikkeukset aktiivisuuden seurannassa

Työttömyyskassa ei seuraa hakijan aktiivisuutta eikä etuuden tasoa alenneta, jos hakija

 • on hakenut työkyvyttömyyseläkettä ja odottaa päätöstä (huom. mahdollisen valituksen vireilläoloajan aktiivisuutta seurataan)
 • työskentelee omais- tai perhehoitajana
 • saa työttömyysturvalain 4 luvun 7 §:ssä tarkoitetun työkyvyttömyyden tai vamman perusteella myönnettyä etuutta
 • saa yhtäjaksoisesti ansiopäivärahaa kokoaikaisen lomautuksen tai lyhennetyn työviikon perusteella alle 65 maksupäivää.

Jos kuulut edellä mainittuihin ryhmiin, ilmoita tilanteestasi viipymättä kassalle (voit esimerkiksi lähettää viestin työttömyyskassan eAsioinnin kautta. Viestin voi lähettää eAsioinnin etusivulta kohdasta ”kirjoita uusi viesti”). Toimita tämän lisäksi kassalle tarvittavat selvitykset kuten esimerkiksi omais- tai perhehoitosopimus tai eläkeyhtiön todistus työkyvyttömyyseläkkeen hakemisesta.

Miten aktiivisuutta seurataan?

Työttömyyskassa seuraa hakijoiden aktiivisuutta ansiopäivärahahakemukseen täytettyjen tietojen perusteella. Täytä hakemukseesi työtilanteesi ja/tai osallistuminen työllistymistä edistävään palveluun (kuten aiemminkin) ja toimita kassalle hakemuksesi mukana tarvittavat liitteet.

Aktiivisuuden tarkastelujakso on 65 maksupäivää. Maksupäivillä tarkoitetaan kaikkia niitä päiviä, joilta ansiopäivärahaa maksetaan täytenä, soviteltuna tai vähennettynä. Tarkastelujakso ei siis kulu eikä aktiivisuutta seurata, jos ansiopäivärahaa ei makseta esim. omavastuuajan tai työnhaun katkeamisen vuoksi.

Aktiivisuuden tarkastelujakso alkaa alusta aina työssäoloehdon täyttyessä ja kun henkilö palaa ansiopäivärahan saajaksi seuraavien tilanteiden jälkeen:

 • yli kahden viikon yhdenjaksoinen kokoaikatyö
 • yli kahden viikon yhdenjaksoinen päätoiminen yritystoiminta tai oma työ
 • ansiopäiväraha on hylätty soviteltua ansiopäivärahaa koskevien työaika- tai tuloajoitusten vuoksi
 • korvaukseton määräaika
 • työssäolovelvoite

Tarkastelujakson nollautuessa näiden tilanteiden jälkeen ansiopäiväraha maksetaan alentamattomana seuraavalta 65 maksupäivän tarkastelujaksolta.

Back to top